GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném

pohybu a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je ARPA spol. s r. o., IČO

25652788, DIČ CZ25652788, Burdova 257, 198 00 Praha 9 – Kyje (dále jen “správce”).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: ARPA spol. s.r.o., e-mail arpa@volny.cz, tel: 272705035

3. Osobními údaji se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské

identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce

získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracovávaných osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení

§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě,

že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou

vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a

adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění

smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce

plnit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od

ukončení smluvního vztahu)

– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,

nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / realizací služeb na

základě smlouvy.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

VI. Cookies

1. Na naší internetové stránce nepoužíváme soubory “cookies”, pomocí nichž bychom

dokázali zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka na těchto internetových

stránkách.

2. Nevyužíváme je proto ani pro účely Vaší autentizace. Proto se ani v nastaveních prohlížeče

neobjevuje možnost “neakceptovat/akceptovat cookies” a vyjádření souhlasu s použitím

souborů “cookies”.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle

čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail

správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že bylo

porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Případným odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto

podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2018